Säännöt

Teiska-Partio ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Teiska-Partio ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Tampere ja sen kielenä on suomi.

Lippukunta on Hämeen partiopiirin jäsen.

Lippukunnan taustayhteisö on kulloinkin Teiskon alueella toimiva evankelisluterilainen seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisönsä kanssa tekemäänsä taustayhteisösopimusta.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta järjestää partion kasvatustavoitteiden mukaista partiotoimintaa ja vahvistaa partion asemaa sekä toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan. Lippukunta voi järjestää toimintaa myös kohderyhmään kuulumattomille.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa toiminnan tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

3 § Jäsenet

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Hallitus voi valtuuttaa lippukunnan toimihenkilöitä hyväksymään jäsenhakemuksia hallituksen puolesta.

Lippukunta voi ottaa kannatusjäseniä, jotka voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä. Kannatusjäsenet eivät ole lippukunnan varsinaisia jäseniä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.

4 § Jäsenmaksu

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksuosuudesta sekä sen piirin, jonka jäsen lippukunta on, ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksuosuudesta. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.

Kannatusjäsenet maksavat ainoastaan lippukunnan vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.

Lippukunnan hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen lippukunnan jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän toistuvasti aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiksi väkivaltaisella käytöksellä, olennaisen uhan lippukunnan toiminnassa jäsenten turvallisuudelle.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

6 § Yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa helmikuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai asetettava nähtäville yhdistyksen sähköiselle ilmoitustaululle viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa.

8 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis-, kannatusjäsen- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Vahvistetaan talousarvio.
 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 11. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Hallitus ja sen tehtävät

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–7 muuta varsinaista jäsentä ja 0–7 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta,
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
 5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta,
 6. pitää jäsenluetteloa, ja
 7. määrätä nimenkirjoittajat sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

10 § Taloudellinen toiminta

Lippukunnan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Lippukunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös henkilölle, joka kirjoittaa lippukunnan nimen yksin.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Lippukunta purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista.

Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, lippukunnan varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

 

Hyväksytty Teiska-Partio ry:n ylimääräisessä kokouksessa Tampereella 2.5.2019.